РИТЕЙЛ ПАРК на ПЪТ III-805 „I – 8 Пловдив-Бенковски-Съединение“ – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ

РИТЕЙЛ ПАРК на ПЪТ III-805 „I – 8 Пловдив-Бенковски-Съединение“ – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ II – 41.2 производствена и складова дейност, обществено обслужване, ПИ № 38950.41.217 по КК с КР, м. „Голяма Узунюрия“, по ПУП на землище с. Костиево, Община „МАРИЦА”, Област Пловдив