ЖИЛИЩНА СГРАДА - НОВО НИСКО, СРЕДНО и ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ,

 ЖИЛИЩНА СГРАДА - НОВО НИСКО, СРЕДНО и ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ, СВЪРЗАНО С УПИ XVII в УПИ XVIII-510.215 - жилищно и обществено обслужване, /ПИ 469 по КК с КР/ кв. 51 - нов по ПУП-ПРЗ на Ж. К. "Кишинев", гр. Пловдив, ОБЩИНА "Пловдив"