Име на проекта
Тип
Местоположение
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
обществени
к.к. "ПАМПОРОВО"
обществени
гр. ПЛОВДИВ
обществени
обществени
УПИ II – 41.2 производствена и складова дейност, обществено обслужване, ПИ № 38950.41.217 по КК с КР, м. „Голяма Узунюрия“, по ПУП на землище с. Костиево, Община „МАРИЦА”, Област Пловдив